May 15, 2016

دیدن فیلم های پورنو مفید هستند و اعتیاد اور نیستند

دانشمندان امریکایی پس از سال ها تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که دیدن فیلم های پورنو گراف یا همان فیلم سوپر نه تنها اعتیاد اور نیست بلکتم مفید است. وعلاوه بر ان مشخص شده که کیفیت زندگی و روابط را نیز بهبود میبخشد

No comments:

Post a Comment