September 5, 2015

سکس با کتى: ساك بدون كاندومبالاخره باز هم کتی را گیر اوردم ... لبش را یک بوس جانانه کردم و گفتم مدت ها بود ندیده بودمت! ... دوش گرفتم و عشق بازی را شروع کردیم برخلاف دفعه قبل امروز خیلی حشری بود و لبهای اتشینی میداد و موقع لب دادن گاز میگرفت عشق بازی مفصلی کردیم همه بدنش را خوردم کف پایش را لیسیدم و زیر بغل هایش را هم. به پشت خواباندمش و کیرم  را گذاشتم لای چاک کونش و مالیدم رویش خوابیدم و کیرم را بین چاک کونش میمالیدم.  گفتم حالا ساک بزن باز بهش پیشنهاد ساک زدن بدون کاندم را دادم ... گفت چون تویی باشه! شروع کردن بدون کاندم به ساک زدن حسابی کیرم را خیس و تفی کرد بعد هم تخم ها و زیر تخم ها را حسابی خورد میپرسید دوست داری؟ بهش گفتم سوراخ کونم را بلیس ولی باز قبول نکرد با پوزیشن مسیونری شروع به کردنش کردم 180 درجه و قایقی هم کردمش بعد هم از تخت امدم پایین و خری کردمش ...اب من هنوز نیامده بود گفت برایت ساک میزنم تا بیاید ولی با کاندم. شروع به ساک زدن کرد و واقعا عالی انجام میداد ابم امد و در دهانش در کاندم خالی کردم. گفت تا یک سال دیگر این شهر هستم و امیدوارم چند هفته دیگر دوباره ببینمت...


No comments:

Post a Comment