February 3, 2015

ملاقات دوم با کتیبرای بار دوم با کتی قرار گذاشتم ساعت هفت عصر یکشنبه .  بدنبال یک سکس هات بودم و او تجربه خوبی بود با لب و بوس شروع کرذیم اینبار حتی حشری تر بود و صدا هم در میاورد بازو و پشتش تاتو داشت و نافش پیرسینگ. باز هم موقع لب یواش گاز میگرفت و من می گفتم don’t bite me  و اوهم با خنده حرف مرا تکرار کرد don’t bite me!  کرستش از ان نیم تنه ها بود که ده تا سگک داشت بازش کردم و سینه های کوچکش را خوردم کون کوچکش را لیسیدم همه بدنش را لیسیدم گفت I like you  گفت از این نوع سکس passionate  با تو لذت میبرم! کیرم را با کاندم خوب ساک زد سرش را فشار میدادم تا کیرم بیشتر ر حلقش فرو رود گفتم ایرادی ندارد؟ خندید و گفت harsh  است! باز درمورد ساک زدن بدون کاندم و لیسیدن کونم پرسیدم که گفت پول بیشتر میخاهد گفت تا حالا سوراخ کون نلیسیدم ولی شاید یکبار امتحان کنم  تخم هایم و زیر تخم هایم را خوب لیسیدپایه سکس هات هست و این برای من لذت بخش بود در تمام پوزیشن های اصلی کردمش در پوزیشن داگی انگشتم را کردم توی کونش گفتم خوشت می اید گفت برای انگشت کردن باید پول بدهی! در پوزیشن کاوگرل سوراخ کونش را میمالیدم  باز هم نگذاشت ابم را روی بدنش خالی کنم و در کاندم خالی کردم گفت ماساژ میخواهی؟ گفتم باشه گفت برو دوش بگیر بعد دوش هنوز کیرم بلند بود گفت دوباره بلند شد؟ روی تخت خوابیدنم و شروع کرد با کیرم به ارامی هند جاب کردن ،گفتم قبلا دوست پسر داشتی ؟ گفت اره ولی جدا شدم چون با من خشن بود و همه اش فکر دراگ بود! گفتم دراگ میکشی؟ گفت اره ولی بعضی وقت ها در مهمانی ها!لبش را بوسیدم و و بای

No comments:

Post a Comment