December 23, 2014

سکس با خاله خرسهقرار بلایند دیت بود. طبقه 10 شماره 20. در را که باز کرد خورد توی ذوقم یک دختر گنده نسبتا چاق و شکم دار . صورت نسبتا ناری داشت ولی بیشتر از 23 سال میزد. اتاق تمیز و با کلاس بود. دوش گرفتم. روی تخت نشسته بود. هیکلش اصلا به دلم ننشست من این هیکل خاله خرسه را حالا چطور بکنم. یک دیلدو اورد و گفت ماساژ میخاهی ؟ گفتم نه میخاهم زود برویسم سر اصل مطلب! خندید ... با لب شروع کردم. بوی شراب میداد و معلوم بود کمی شراب خورده. گلاس واین هم نیمه پر روی میزش بود.سینه های بزرگ خوبی داشت که یکیش پیرسینگ داشت بیشتر خودم را با سینه های بزرگش مشغول کردم و خوردم پایه عشق بازی بود خوب لب میداد کون بزرگ خوبی هم داشت بعد عشق بازی کیرم را با کاندوم ساک زد ولی گفت تخم نمیخورد خوب ساک میزد همه کیرم را توی دهانش میکرد و من هم سرش را فشاد میدادم بعد ار تعویض کاندوم شروع به کردنش کردم از پوزیشن مسیونری شروع کردیم و به پوزیشن کاگرل رسیدیم. ان هیکل گنده روی کیرم بالا و پایین میرفت اخ و اوخ خوبی هم میکرد  و من سوراخ کونش را با انگشت میمالیدم . گفتم میتوانم ابم را روی بدنت بریزم گفت اره وقتی که داشت ابم می امد خودش امد و زیر کیرم قرار گرفت ابم پاشید روی سینه هایش و کی از ان هم به موهایش ریخت. خندید. گفت دوتا مشتری دیگر دارد و بعد باید استراحت کند و به سمت شهرش رانندگی کند. 

No comments:

Post a Comment