November 22, 2014

سکس پوزیشن های جدید

English

با سلام خدمت حضار و همراهان گرام آفون!
قبلا در مبحث سکس پوزیشن ها ، استایل های رایج سکس معرفی شد، لیکن بنده هم اینجا جهت کامل نمودن ان لیست سه سکس پوزیشن جدید معرفی میکنم. اگر چه این این سکس پوزیشن ها همواره موجود بوده و مورد استفاده قرار میگرفته ولی برای اولین بار است که در دنیای سکس نام گذاری شده و در دسته بندی سکس پوزیشن ها قرار میگیرد . این سکس پوزیشن ها توسط خود اینجانب "فیل دیکی" نامگذاری شده است و اجرا شده و قابل اجرا میباشد.


پوزیشن قایقی: پاهای دختر را به یک سمت برده و بصورت نشسته و عمود فرو میکنید
پوزیشن 180 درجه: پاهای دختر را تا جایی که امکان دارد به زاویه 180 درجه باز میکنیدپوزیشن موتوری: پاهای دختر را تا جایی که امکان دارد بصورت عمود با دست نگهمیدارید