October 6, 2013

بیشتر سکس کنید تا بیشتر پولدار شوید

طبق تحقیقاتی که یک دانشمند آلمانی انجام داده افرادی که چهار بار در هفته سکس دارند بیشتر پول در میاورند! طبق یافته های این استاد ارزشمند که پس از مطالعه بر روی افراد زیادی صورت گرفته و بصورت یک مقاله علمی هم درامده هرکس بیشتر سکس کند چون خوشحال تر و سالم تر است   توانایی دراوردن پول بیشتری را دارد
پس یادتان باشد زندگی سکس و دیگر هیچ....؛


----------------------- 
 مطالب پر بازدید قبلی:؛

 تتتت
 تتت

No comments:

Post a Comment