July 23, 2013

سکس به راحتی دعوت به یک کافی

متاسفانه دیکتاتوری چه در شکل دنیای سرمایه داری غرب چه مذهب چه کمونیستی وچه وچه جهت سود جویی و اعمال قدرت سکس را به موضوعی پیچیده تبدیل کرده.


. در دنیای امروز برای سکس باید مراحل مختلفی طی شود. ما معتقدیم این امر باید تسهیل شود و سکس بین زن و مرد خیلی سریع تر انجام شود. همانطور که شما در برخورد اول   یا دوم یک همکار زن را به کافی دعوت میکنید مقوله سکس باید انقدر عادی شود که براحتی دعوت برای خوردن یک کافی شروع شود و انجام بگیرد. برای این منظور باید مفاهیم احمقانه ای مثل تعهد و ازدواج و ... از ذهن انسان زدوده شود این عوامل در ذهن انسان بصورت شستشوی مغزی جای داده شده و میتوان از انها گذر کرد...


1 comment: