June 28, 2013

پنج مزیت داشتن روابط جنسی ثانویه برای یک مرد
روابط جنسی ثانویه یعنی شما یک شریک اصلی برای سکس  داشته باشید (مثل زن یا دوست دختر فاب و...) ولی


دور از چشم وی با زنان دیگر (مثل سکس ورکر یا شریک جنسی موقت) هم  سکس  داشته باشید که میتوان به این رابطه رابطه ثانویه گفت. و اما مزیت های این رابطه


1-      بهبود روابط با شریک اصلی جنسی: عدم رضایت از سکس میتواند  روابط شما با شریک اصلی جنسیتان را تیره کند با داشتن سکس ثانویه میتوانید این امر را بهبود بخشید
2-      ارضای جنسی: این امر وجه دیگر مورد اول است، شریک جنسی اصلی شما ممکن است شما را انچنان که باید ارضا نکند از طرفی هم نمیخواهید روابط خود را با وی بهم بزنید بنابراین با برقراری سکس ثانویه هم ارضا شده هم روابط خود را حفظ میکنید
3-      تنوع جنسی: همه مرد ها به تنوع جنسی نیاز دارند و سکس صرفا با یک زن انها را باید و شاید راضی و خشنود نگه نمیدارد
4-      احساس رضایت: در مطالب قبلی گفتیم که خیانت جنسی احساسی لذت بخش است، با برقراری سکس ثانویه مخفی از شریک اصلی جنسی این احساس رضایت را حس میکنید
5-      کسب تجربه: داشتن چندیدن شریک جنسی و سکس بیشتر  یعنی ارتباط با افراد بیشتر و در نتیجه تجربه بیشتر پس این امر شما را در امر سکس و همچنین در سایر امور زندگی بسیار مجرب تر خواهد کرد

No comments:

Post a Comment