May 10, 2013

یکی خیلی کمهاین واقعیت را قبول کنید لیدی های عزیز. کردن یک دختر برای یک مرد کم است. مرد هرگز صرفا


با ارتباط جنسی با یک دختر ارضا نمیشود. تنوع جنسی و کردن دختر های مختلف از هر نظر برای مرد لازم است . البته برای اینکه حسادت زن تحریک نشود مرد باید این ارتباط را با مهارت مدیریت کند. شما میتوانید یک شریک جنسی اصلی داشته باشید و در کنار آن هم چند دختر فرعی. اگر پول و زمان کافی داشته باشید میتوانید دو دوست دختر را کنار هم مدیریت کنید بدون انکه دیگری بفهمد   و یا در کنار همه اینها میتوانید از دختران سکس ورکر بهرمند شوید. خلاصه لب کلام اینکه یکی کم است. بدن حداقل به سه بار سکس در هفته نیازمند است. پس معلوم است که یکی جواب گو نیست!

No comments:

Post a Comment