May 5, 2012

واقعا که چه موجوداتی هستن این دخترها!

چرا با اینکه ما مهمترین و ارزشمند ترین "چیز" مون رو خالصانه و با کمال اشتیاق تقدیم دخترا میکنیم ، دخترا ناز میکنن و از پذیرشش سر باز میزنن؟ مگه میشه مهمترین "چیزت" رو به کسی بدی و اون ناز کنه؟ واقعا که چه موجوداتی هستن این دخترها!

No comments:

Post a Comment